برچسب: XML

استاندارد GS1EDI چیست؟

مقدمه امروزه اینترنت با مجموعه‌ای از سرورها در گستره جهان، سوئیچ‌های ارتباطاتی و شبکه‌هـای کوچـک و بـزرگ کـامپیوتری، جهانی به هم متصل را پدید آورده است. وب به‌عنوان یکی از رایج‌ترین روش‌های دسترسی به...