برچسب: Holostik

هولوگرام در صنعت GS1

  (قسمت اول)   چکيده این مقاله باهدف بررسی تأثیر هولوگرام در صنعت GS1 موردبررسی قرار گرفت. به‌منظور جلوگیری از کپیبرداری محصولات راهکارها و راهحلهایی پیشنهاد میشود. به گفته اتاق بازرگانی بینالمللی، 1.7 هزار...