برچسب: HIS

مقالات علمی

ارائه مدل پیشنهادی استفاده از سیستم کدینگ به عنوان ابزاری برای بهبود مدیریت ارتباط با مشتری مدل پیشنهادی استفاده از استانداردهای GS1 در سیستم بهداشت و درمان ارائه مدل پیشنهادی استفاده از سیستم کدینگ...