برچسب: GSMP

فرآیند مدیریت استانداردهای جهانی GSMP

  مقدمه متن به‌منظور مشارکت هرچه بیشتر GS1 ایران در زمینه توسعه، تدوین و اصلاح استانداردهای موجود لازم است سازوکاری برای همکاری با سایر MO ها وجود داشته باشد. این امر از طریق GSMP...