برچسب: GS1 استانداردهای

مدیریت موجودی در شرکتهای تولیدکننده پوشاک Levi Strauss و I.T.’S. International با استفاده از EPC/RFID GS1_

  استفاده از EPC/RFID در مدیریت موجودی شرکت Levi Strauss آشنایی با شرکت Levi Strauss شرکت شلوار جین Levi’s  بانام تجاری Levi Strauss & Co، تولیدکننده شلوارهای جین آبی است که حدود ۱۵۰ سال...