برچسب: GS1 اروپا، EU 1169، استانداردهای هماهنگ

آشنایی با GS1 اروپا و استاندارد EU 1169

  مقدمه امروزه بسیاری از شرکتها، اروپا را یک بازار مناسب میدانند. ورود به بازار اروپا هرچند فرصتهای بزرگی را فراهم میکند، اما چالشهای جدیدی برای کسب‌وکار نیز به همراه دارد. با توجه به...