برچسب: Feed and Food

فصل سوم:ترجمه مقالات علمی

ارزیابی تکنیک های شناسایی محصول با تلفن همراه قابلیت ردیابی در زنجیره تامین غذا و خوراک ارزیابی تکنیک های شناسایی محصول با تلفن همراه چکیده محصولات و کالاهای مصرفی از دو طریق اینترنتی و...