برچسب: EPCIS، استاندارد CBV

ترجمه سند استاندارد CBV

چکیده از دیدگاه GS1، سه نوع داده شامل داده اصلی، داده تراکنشی و داده رویدادی در مورد هر قلم کالا وجود دارد که با استفاده از استانداردهای GS1 قابل ثبت و ضبط و به...