برچسب: DQMS

گامهای ضروری برای پیاده‌سازی یک سیستم مدیریت کیفیت داده های GS1

مقدمه معضل کیفیت داده مسأله ای نیست که با به‌کارگیری صرف فناوری بتوان بر آن غلبه کرد. مدیریت کیفیت داده، مستلزم ایجاد و به‌کارگیری نقش‌ها، مسئولیت‌ها، سیاست‌ها و رویه‌هایی برای دریافت، نگهداری، ذخیره و...