برچسب: کیفیت داده ها

فصل دوم: مقالات علمی و تخصصی حوزه زنجیره تامین

کیفیت و پاک سازی داده ها و راهکارهای بهبود آن در پایگاه های داده استفاده از Gs1 در سیستم پیشنهادی اطلاعاتی و کمک فناوری اطلاعات کیفیت و پاک سازی داده ها و راهکارهای بهبود...

فصل دوم: مقالات علمی

مدلی برای قابلیت ردیابی و شناسایی اقلام در زنجیره تامین آلودگی اطلاعات و ضرورت مقابله با آن در سازمان ها برنامه ریزی منابع سازمان و کیفیت داده های اصلی مدلی برای قابلیت ردیابی و...