برچسب: کدینگ شرکتی

فصل دوم: مقالات علمی

ابزارهای شناسایی خودکار و کاربرد آنها مدلی برای پذیرش پیشامدهای ردیابی مهم در زنجیره گوشت و مرغ نفت کد،پنجره ای به جهان شناسایی اقلام و مدیریت تامین کنندگان ابزارهای شناسایی خودکار و کاربرد آنها...