برچسب: کدهای GS1، استاندارد ردیابی کالا، اصالت کالا، ETS، ردیابی

سامانه تأیید اصالت کالا (ETS)

    چکیده در سراسر جهان مسئله ردیابی کالا و خدمات در زنجیره تأمین پدیدهای شناخته‌شده و موردتوجه است. در همین راستا به‌منظور تحقق ردیابی کالا و خدمات صحیح در تمامی زنجیرههای تأمین سازمان...