برچسب: پیش شمارهی شرکتی GS1

آشنایی با کد سریال محموله یا بسته ارسالی (SSCC)

    مقدمه کلیدهای شناسایی GS1 به‌طور گسترده در استانداردهای زنجیره‌تامین در جهان مورداستفاده قرار میگیرند. GS1 یک سیستم یکپارچه از استانداردهای جهانی است که شناسایی دقیق و ارتباط اطلاعات مربوط به مکان‌ها، محصولات،...