برچسب: نمونه کاربردی

نمونه‌های کاربردی، نتایج استفاده از استانداردهای ردیابی GS1

مقدمه: مسیر اعتماد و شفاف‌سازی از استاندارد‌های GS1 می‌گذرد. استاندارد‌های GS1 برای ساختن فردای بهتر است. یک کشاورز را تصور کنید که در حال برداشت محصول و بسته‌بندی آن است. تصور کنید، که کشاورز...