برچسب: مدیریت موجودی، بیمارستان، استانداردهای GS1.

مدیریت موجودی در بیمارستانها با کمک راهکارهای GS1

مقدمه چالشهای روبه افزایش زنجیره ارزش، این فشار را بروی سازمانهای بهداشت و سلامت بهوجودآورده است تا فرصتهایی را برای بهبود کارایی عملیاتی و کاهش هزینه به همراه بهبود کیفیت مراقبت جستجو کنند. مدیریت‌زنجیره‌تامین...