برچسب: مدیریت لجستیک

فصل اول: مقالات علمی و تخصصی

کدینگ پیش درآمدی بر ساختار مدیریت منابع در زنجیره تامین تحلیلی بر مدیریت زنجیره تامین نظامی آمریکا و تبیین عوامل تاثیر گذار بر آن کلید گشایش در لجستیک و مدیریت محموله ها در زنجیره...