برچسب: مدیریت زنجیره تأمین

استفاده از تکنولوژی EPC/RFID برای مدیریت زنجیره تأمین مواد غذایی

مقدمه استاندارد‌های GS1 یکی از پرکاربردترین استاندارد‌ها در زنجیره‌های تأمین است که موردقبول اکثر کشور‌ها قرارگرفته و تبدیل به زبان مشترک کسب‌وکار شده است. یکی از استانداردهایی که در این سازمان توسعه و ترویج‌شده...