برچسب: مخازن داده GS1

آشنایی با شبکه‌ی جهانی هم‌زمان‌سازی داده‌ها (GDSN)

  ۱-مقدمه برای بهبود جریان اطلاعات باید دو مؤلفه اصلی آن را موردنظر قرارداد: تسهیل شناسایی موجودیت‌های اثرگذار بر مدیریت زنجیره که بارزترین آن‌ها محصولات در گردش است. تسهیل تبادل اطلاعات جمع‌آوری‌شده از محصولات...