برچسب: مبادله الکترونیکی داده‌ها

مبادله الکترونیکی داده‌ها (EDI) با استفاده از استانداردهای GS1

  مقدمه امروزه شبکه‌های ارتباطی در سراسر جهان به‌سرعت گسترش می‌یابند. بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، در حال ایجاد شبکه‌های متعدد ملی هستند که موجب تسهیل تجارت و افزایش قدرت و رقابت خواهد شد. این...