برچسب: شناسایی فرکانس رادیویی (RFID)،GS1، توریسم

استفاده از تکنولوژی RFID و کدینگ GS1 در صنعت گردشگری

  مقدمه یکی از پرکاربردترین تکنولوژیهای جدید شناسایی خودکار است. در حقیقت تمامی شیوههای جمعآوری دادهها و ورود آنها به رایانهها بدون دخالت انسان را میتوان در ذیل عنوان «شناسایی خودکار» جای داد. شناسایی...