برچسب: سامانه ردیابی آنی

انقلاب صنعتی چهارم در صنعت و GS1

      مقدمه انقلاب صنعتی چهارم را می‌توان با گسترده‌ای از فناوری‌های نوین تعریف نمود. این انقلاب، جهان‌های فیزیکی، دیجیتالی و زیستی را به یکدیگر جوش داده و بر همه رشته‌ها، اقتصاد و...