برچسب: روابط تأمین‌کنندگان

استفاده از روش مقایسه دوبه‌دو برای ارزیابی اولویت‌های رقابتی در زنجیره‌تامین

    چکيده مزایای یکپارچگی دقیق و دستیابی به یک استراتژی مشترک در زنجیره‌تامین به‌طور گسترده‌ای، شناخته‌شده است و درمیان سایر موارد ایجاد مزیت رقابتی، به‌دشواری انجام می‌شود. دستیابی به این امر کاری دشوار...