برچسب: ردیابی، زنجیره تامین، GS1، کشاورزی

ردیابی محصولات شیمیایی مورد استفاده درکشاورزی در طول زنجیرهتامین

    چکیده امروزه مصرفکنندگان در بسیاری از نقاط جهان بدنبال شواهد قابل استناد در خصوص کیفیت و ایمنی محصولات مورد نظر خود هستند. این موضوع دلایل مختلفی دارد از جمله بروز تهدیدات ناشی...