برچسب: رجیستر جهانی GS1

پیاده‌سازی قلم تجاری GDSN 3.X

      مقدمه کاربران تجاری که در حال پیادهسازی یا کار با GDSN هستند، ممکن است از این سند برای تکمیل استانداردهای رسمی GDSN باراهنمایی‌های بیشتر، استفاده کنند. این مقاله به‌طور عمده کاربران...