برچسب: داده های اساسی پایگاه های داده

فصل دوم: مقالات علمی و تخصصی حوزه زنجیره تامین

کیفیت و پاک سازی داده ها و راهکارهای بهبود آن در پایگاه های داده استفاده از Gs1 در سیستم پیشنهادی اطلاعاتی و کمک فناوری اطلاعات کیفیت و پاک سازی داده ها و راهکارهای بهبود...