برچسب: خطای اطلاعاتی

یکپارچه‌سازی اطلاعات؛ کاربرد بانک داده GDSN

چکیده اطلاعات نقش حیاتی در برقراری صحیح روابط تجاری، انتخاب تأمین‌کننده و کالای موردنیاز دارد. کاربران محصولات و شرکای تجاری برای انتخاب صحیح، نیازمند اطلاعات صحیح، کامل، مطمئن و با قالب استاندارد هستند. امروزه...