برچسب: تقلب

هولوگرام در صنعت GS1

  (قسمت اول)   چکیده این مقاله باهدف بررسی تأثیر هولوگرام در صنعت GS1 موردبررسی قرار گرفت. به‌منظور جلوگیری از کپیبرداری محصولات راهکارها و راهحلهایی پیشنهاد میشود. به گفته اتاق بازرگانی بینالمللی، ۱.۷ هزار...