برچسب: بیمه، صنعت بیمه، راهکارهای GS1 در صنعت بیمه

راهکارهای GS1 در صنعت بیمه

  چکیده: صنعت بیمه به دلیل ماهیت توزیع‌کنندگی ریسک و تأمین‌کنندگی منابع مالی بلندمدت در اقتصاد و به دلیل وجود رشته‌های مختلف بیمه‌ای که نقش هماهنگ‌کنندگی بازارهای مالی را بر عهده‌دارند می‌تواند به بهبود...