برچسب: باركد،GS1، دارو، ايمني بيمار و زنجيره تأمین

قابلیت‌ها و توانمندی‌های استاندارد GS1 در حوزه سلامت (بخش دوم)

مقدمه چین: استفاده از استانداردهای GS1 برای خودکار سازی داروخانه بیمارستان: زمینه: روش‌های سنتی و معمول داروخانه‌داری بسیار مستعد بروز خطا هستند که باعث نگرانی همواره بیماران است. تولیدکنندگان و دست‌اندرکاران حوزه سلامت مشتاق‌اند...