برچسب: امنیت

فصل دوم: مقالات علمی

مدلی برای قابلیت ردیابی و شناسایی اقلام در زنجیره تامین آلودگی اطلاعات و ضرورت مقابله با آن در سازمان ها برنامه ریزی منابع سازمان و کیفیت داده های اصلی مدلی برای قابلیت ردیابی و...