برچسب: ارزش ادراک‌شده

بررسی تاثیرجو فروشگاه و ارزش ادراک‌شده برنیت رفتاری مشتریان با نقش میانجی رضایت مشتریان و تاثیر GS1

  (مطالعه موردی: فروشگاههای زنجیرهای افق کوروش)       مقدمه درسالهای اخیر فروشگاه‌های زنجیرهای رشد سریعی داشته وچندسالی است که جز اولویت‌های اساسی وزارت بازرگانی در حوزه اصلاح نظام توزیع، قرارگرفته‌اند. پس از...