برچسب: ، استانداردهای GS1، RFID

صنعت خودرو و استانداردهای GS1

      مقدمه محققان و تمرین کنندگان در مورد پتانسیل شناسایی فرکانس رادیویی (RFID) برای افزایش بهرهوری و شفافیت زنجیره‌تامین موافقت میکنند. در شرکتهای لجستیک متقابلاً شرکتها باید در مورد نحوه و معنایی...