مقالات حوزه اینترنت اشیا

Icon of امنیت اینترنت اشیاء امنیت اینترنت اشیاء (281.4 KiB)

Icon of اینترنت اشیا در حوزه سلامت اینترنت اشیا در حوزه سلامت (1.8 MiB)

Icon of اینترنت اشیاء و هوشمند سازی شهری اینترنت اشیاء و هوشمند سازی شهری (1.6 MiB)

Icon of اینترنت اشیاء اینترنت اشیاء (1.8 MiB)

Icon of بازیگران اصلی اینترنت اشیا بازیگران اصلی اینترنت اشیا (962.9 KiB)

Icon of تاثیر اینترنت اشیا در زنجیره تامین پایدار تاثیر اینترنت اشیا در زنجیره تامین پایدار (697.4 KiB)

Icon of شهر هوشمند شهر هوشمند (2.1 MiB)

Icon of شهرهای هوشمند و مولفه های آن شهرهای هوشمند و مولفه های آن (1.3 MiB)

Icon of فناوری اینترنت اشیا فناوری اینترنت اشیا (2.5 MiB)

Icon of کاربردهای اینترنت اشیاء کاربردهای اینترنت اشیاء (6.3 MiB)

Icon of گزارش نخسین پیمایش اینترنت اشیاء گزارش نخسین پیمایش اینترنت اشیاء (16.8 MiB)

Icon of مطالعه ی بکارگیری اینترنت اشیاء در حوزه ی سلامت مطالعه ی بکارگیری اینترنت اشیاء در حوزه ی سلامت (596.2 KiB)

Icon of نوآوری و توسعه سرویس در حوزه اینترنت اشیا در ایران نوآوری و توسعه سرویس در حوزه اینترنت اشیا در ایران (1.3 MiB)

Icon of اولويت بندي كاربردهاي فناوري اينترنت اشيا در بخش بهداشت و درمان ايران محركي براي توسعة پايدار اولويت بندي كاربردهاي فناوري اينترنت اشيا در بخش بهداشت و درمان ايران محركي براي توسعة پايدار (328.6 KiB)

Icon of اینترنت اشیا و چگونگی ارزش آفرینی آن از نگاه موسسه جهانی مکنزی اینترنت اشیا و چگونگی ارزش آفرینی آن از نگاه موسسه جهانی مکنزی (2.7 MiB)

Icon of بررسی امنیت در اینترنت اشیاء با استفاده از راهکارهای تکنولوژی بلاک چین بررسی امنیت در اینترنت اشیاء با استفاده از راهکارهای تکنولوژی بلاک چین (355.2 KiB)

Icon of بررسی نقش فناوری نوین اینترنتی از اشیاء در ارتقاء عملکرد تجارت الکترونیک بررسی نقش فناوری نوین اینترنتی از اشیاء در ارتقاء عملکرد تجارت الکترونیک (1.2 MiB)

Icon of سنجش تأثیرات کارآفرینانه فناوری نوین اینترنتی از اشیاء بر تجارت هوشمند با تأکید بر رایانش ابری سنجش تأثیرات کارآفرینانه فناوری نوین اینترنتی از اشیاء بر تجارت هوشمند با تأکید بر رایانش ابری (537.7 KiB)

Icon of سنجش تأثیرات کارآفرینانه فناوری نوین اینترنتی از اشیاء بر تجارت هوشمند با تأکید بر رایانش ابری سنجش تأثیرات کارآفرینانه فناوری نوین اینترنتی از اشیاء بر تجارت هوشمند با تأکید بر رایانش ابری (1.1 MiB)

Icon of کاربرد اینترنت اشیاء در صنعت برق کشور با تمرکز بر اهمیت شبکه های هوشمند توزیع برق کشور و تعامل آن با مفهوم شهر هوشمند.pd کاربرد اینترنت اشیاء در صنعت برق کشور با تمرکز بر اهمیت شبکه های هوشمند توزیع برق کشور و تعامل آن با مفهوم شهر هوشمند.pd (938.5 KiB)

Icon of معرفی تکنولوژیهای شهر هوشمند و بررسی چالشهای امنیت سایبری آنها معرفی تکنولوژیهای شهر هوشمند و بررسی چالشهای امنیت سایبری آنها (337.0 KiB)

Icon of معماری توزیع شده مبتنی بر اینترنت اشیاء برای ردیابی وسایل نقلیه با استفاده از فناوری RFID.pdf معماری توزیع شده مبتنی بر اینترنت اشیاء برای ردیابی وسایل نقلیه با استفاده از فناوری RFID.pdf (665.1 KiB)